โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

    พันธกิจ

             ๑.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเลิศ   เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆ
             ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา  มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
             ๓.  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมุ่งเน้นทักษะในทศวรรษที่  ๒๑
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
             ๔.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีทักษะในการดำรงชีวิต         
อย่างเหมาะสมตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             ๕.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  
ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ                           
             ๖.  สร้างภาคีเครือข่าย  การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ครอบคลุมทุกภาคส่วนของภาคีเครือข่ายและชุมชนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

     เป้าหมาย             

             ๑.  สถานศึกษามีคุณภาพ  มีความเป็นเลิศ   สร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานการมัธยมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
             ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพในการพัฒนาการศึกษา  สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
และเกิดประสิทธิผล
             ๓.  สถานศึกษามีคุณภาพสามารถจัดการศึกษา   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นทักษะในทศวรรษที่ ๒๑
             ๔.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดี   ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีทักษะในการดำรงชีวิต             
อย่างเหมาะสมตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             ๕.  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
             ๖.  บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สร้างภาคีเครือข่าย  ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล