โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐

หลักสูตรที่เปิดสอน

      ระดับการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ๒  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีการจัดห้องเรียนดังนี้
 •       ชั้นอนุบาล  ๒                   จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นอนุบาล  ๓                   จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑       จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒       จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓       จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔       จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕       จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖       จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑         จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒         จำนวน  ๑  ห้อง
 •       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓         จำนวน  ๑  ห้อง