โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 40 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
        ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย ขอขอบพระคุณคณะบุคลากรทางการแพทย์  หน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ที่ให้การสนับสนุนวัคซีนแก่นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsit ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 
ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,12:00   อ่าน 97 ครั้ง