โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับทุนสนับสนุนจากบริษัทอุดรเพิ่มผล
ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัทอุดรเพิ่มผลในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ในการนี้ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ในระดับอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 40 ทุน  ทุนละ  500  บาท
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในครั้งต่อไป
ในการนี้โรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ  โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,13:15   อ่าน 55 ครั้ง