โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 32) 28 ต.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 157) 17 ต.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 132) 11 ต.ค. 64
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยส่งมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 206) 03 ก.ย. 64
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอน on hand ควบคู่กับการสอน online (อ่าน 197) 25 ส.ค. 64
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 189) 25 ส.ค. 64