โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
คณะผู้บริหาร

นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา