โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ปฐมวัย

นางสาวศิรินันท์ ทองเงิน
ครู

นางนรีรัตน์ ติณภพสิทธิอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ