โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภานี นาชัยเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภารดี กลางโยธี
ครูผู้ช่วย