โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางอชิรญา พิมพ์ปัจฉิม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:34  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน
ชื่ออาจารย์ : นางอชิรญา พิมพ์ปัจฉิม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:31  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสนา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางอชิรญา พิมพ์ปัจฉิม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:26  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสนา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางอชิรญา พิมพ์ปัจฉิม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:24  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท ครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางอชิรญา พิมพ์ปัจฉิม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,22:20  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..